14.08.2014.

СВЕТА ГЕОМЕТРИЈА (GEOMETRIA SACRA) И НАШ ФОЛКЛОР (ПРИМЕР)

СЕДНА БАБА ДА ВЕЧЕРА

Седна баба да вечера
една еребица, една еребица.
Пак баба не јала, пак баба не пила,
баба била згојасна, пак се не најала,
пак се не напила.

Втора вечер вечера
два ми летна галаба,
една еребица, една еребица.
Пак баба не јала, пак баба не пила,
баба била згојасна, пак се не најала,
пак се не напила.

Трета вечер вечера
три кокошки пржени,
два ми летна галаба,
една еребица, една еребица.
Пак баба не јала, пак баба не пила,
баба била згојасна, пак се не најала,
пак се не напила.

Четврта вечер вечера
четири овна калеши,
три кокошки пржени,
два ми летна галаба,
една еребица, една еребица.
Пак баба не јала, пак баба не пила,
баба била згојасна, пак се не најала,
пак се не напила.

Пета вечер вечера
пет ми крави јалови,
четири овна калеши,
три кокошки пржени,
два ми летна галаба,
една еребица, една еребица.
Пак баба не јала, пак баба не пила,
баба била згојасна, пак се не најала,
пак се не напила.

Шеста вечер вечера
шест камили грбави,
пет ми крави јалови,
четири овна калеши,
три кокошки пржени,
два ми летна галаба,
една еребица, една еребица.
Пак баба не јала, пак баба не пила,
баба била згојасна, пак се не најала,
пак се не напила.

Седма вечер испила
седум бочви со вино,
шест камили грбави,
пет ми крави јалови,
четири овна калеши,
три кокошки пржени,
два ми летна галаба,
една еребица, една еребица.
Пак баба не јала, пак баба не пила,
баба била згојасна, пак се не најала,
едвам се натрескала.

Из песме сазнајемо да је баба за недељу дана појела и попила следеће:

јаребице:

1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 7
летна галеба:
2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12
пржених кокошки:
3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15
калеш (црних) овнова:
4 + 4 + 4 + 4 = 16
јалових крава:
5 + 5 + 5 = 15
грбавих камила:
6 + 6 = 12
бачви вина:
7 = 7

Нема коментара:

Постави коментар