16.08.2014.

ПОВЕЉА БАНА КУЛИНА (1189.)ПОВЕЉА БАНА КУЛИНА написана је 29. августа 1189. и представља први сачувани босански ћирилични документ на старословенском језику и први писани помен словенског имена града Дубровника (Epidaurum, id est Ragusium, на итал.: Рагуза).

ОКОЛНОСТИ НАСТАНКА

Годину дана пре писања ове повеље, 1188. године, римски папа шаље дубровачком надбискупу плашт и потврђује стара права цркве у Дубровнику. У писму помиње српску Босну: „regnum Servilie, quod est Bosna“ (српска краљевина која је Босна). Из таквих околности је проистекла и потреба за оваквом повељом која је и први документ ове врсте између неког босанскох владара и владара суседне државе. Сврха издавања повеље је као јемство Кулина Бана према дубровачким трговцима и слободној трговини између његове државе и Дубровачке републике упућена дубровачком кнезу Крвашу.

ТЕКСТ ПОВЕЉЕ

Повеља је написана на народном језику релативно ослобођеном од утицаја старословенске језичке норме, написан је србском ћирилицом.

У име wца, и сна, и стаго дха, Ѣ бань босьньски кȣлинь присезаю тебѣ кнеже крьвашу и вьсѣмь граћамь дȣбровьчамь: прави приѣтель быти вамь wдь селѣ и до вѣка и правь гои дрьжати сь вами и праву вѣрѣ, доколэ сьмь живы. Вьси дȣбровьчане, кире ходе по моемȣ владанию трьгȣюке, годѣ си кто хоке крѣвати, годѣ си кто мине, правовь вѣровь и правымь срьдьцемь дрьжати є безь всакое зледи, развѣ що ми кто да своевь воловь поклонь, и да имь не буде wдь моiєхъ чьстьниковь силе; и доколѣ ȣ мне бȣдȣ, дати имь сьвѣть и помокь, какоре и себѣ, коликоре моге, безь вьсега зьлога примысла. Тако ми бже помагаи и сие сто еваньгелие. Ѣ радое, диѣкь бань, писахь сию книгу повеловь бановь wть рожьства хва тисУка и сьто и wсмьдесеть и деветь лѣть, мѣсеца авьгȣста ȣ дьвадесети и деветы днь, ȣсЬчение главе иwвана крьститела.
In nomine patris et filii et spiritu sancti amen· Ego banus Guljnus bosne juro comitj Geruasio et omnibus raguseis rectum amicum fore perpetuo et rectam nobiscum pacem manutenere, et amicitjam ueram· et omnes raguseos totam terram nostram ambulantes mercantes, seu habitantes vel tranceuntes· recta fide et conscientja uera recipere abcque ulla datjone, nisi quis suam per volutnatem mihi donum uoluerit· et apud nos dum fuerint manutenere et consiljum eis prebere, ut nostre persone ad nostrum posse absque fraude et malo ingenio· sic me deus adjuunet ei hec sancta IIII-or euangelja·


ТРАНСЛАЦИЈА ЋИРИЛИЧНОГ ДЕЛА ПОВЕЉЕ НА САВРЕМЕНИ ПРАВОПИС:


У име Оца и Сина и Светога духа; ја бан босански Кулин присезају тебе кнеже Крвашу; и свим грађам Дубровчам прави пријатељ бити вама од селе и довека и прав гој држати с вами; и праву веру доколе сам жив; сви Дубровчане кире ходе по мојему владању тргујуће годе си тко хоће; кревати годе си тко мине; правов веров и правим срдцем; држати је без свакоје зледи; разве што ми тко да својев вољов поклон; и да им не буде од мојих часников силе; и докоље у мне буду дати им савет и помоћ какоре и себе коликоре моге; без свега злога примисла; тако ми Боже помагај и сије свето еванђеље. Ја Радоје; Дијак бан писах сију книгу повелов банов; од рођества Христова тисућа и сто и осамдесет и девет љет; месеца августа у двадесет и девети дењ; усечење главе Jована Крститела.

Нема коментара:

Постави коментар