10.02.2015.

ЗАХАРИЈЕ ОРФЕЛИН – МЕЛОДИЈА К ПРОЛЕЋУ (1765)

ОРИГИНАЛЪ


НОВОСРПСКИ


МЄЛОДЇА
КЪ
ПРОЛЄЋЬЮ

кою
за 1765.
лѣто
сочинивши
при жϵланю многолѣтϵства
всѣмъ
прϵдставлѧϵтъ
З. О.
въ Новомъ Садѣ


МЕЛОДИЈА
К
ПРОЛЕЋУ

коју
за 1765.
лето
сачинивши
при желању многолетества
свим
представља
З. О.
у Новом Саду

Дично врϵмϵ намъ приходитъ,
зима прогонѧвасϵ,
что пролϵћϵ вϵћъ доходитъ,
лѣто приближавасϵ.
нϵбо чисто намъ ιавлѧсϵ.
и свѣтлѣє издаϵсϵ.
Ѽ ЗЛАТОЄ ПРОЛЄЋЬЄ!

Живописцы пр
ϵдставлѧю
у садику дѣвицу,
накићϵну намъ издаю
и прϵѧсну у лицу,
вѣнацъ цвѣћа на єй главы,
држи цвѣћϵ къ своιой славы.
Ѽ ЗЛАТОЄ ПРОЛЄЋЬЄ!


Дично време нам приходи,
зима прогоњава се,
што пролеће већ доходи,
лето приближава се.
небо чисто нам јавља се.
и светлије издаје се.
О ЗЛАТОЈЕ ПРОЛЕЋЕ!

Живописци представљају
у садику девицу,
накићену нам издају
и прејасну у лицу,
венац цвећа на јеј глави,
држи цвеће к својој слави.
О ЗЛАТОЈЕ ПРОЛЕЋЕ!

Сунцϵ ιасно ѿ низинϵ,
милостиво грѣюћи,
тϵчϵтъ сада до высинϵ,
хладность прогонѧюћи,
радость лѣтну показуϵтъ,
свѣтлостъ лучшу свимъ даруϵтъ.
Ѽ ЗЛАТОЄ ПРОЛЄЋЬЄ!

Мϵсϵцъ равнω лѣпшϵ сѧϵ,
благословϵнъ бываѧ;
плодамъ зϵмнымъ расти дає,
зиму вϵћь отпускаѧ:
у порϵдку свому быва
и тϵчϵнѣ направлыва.
Ѽ ЗЛАТОЄ ПРОЛЄЋЬЄ!

Звѣздϵ свѣтлость топлу даютъ
свϵ увϵсϵлѧваюћи.
вѣтри южнї прохлаждаютъ
лѣто показујући:
и дϵнница ран' исходитъ,
сунцϵ топло нам доводитъ.
Ѽ ЗЛАТОЄ ПРОЛЄЋЬЄ!


Сунце јасно од низине,
милостиво грејући,
тече сада до висине,
хладност прогоњајући,
радост летну показује,
светлост лучшу свим дарује.
О ЗЛАТОЈЕ ПРОЛЕЋЕ!

Месец равно лепше сјаје,
благословен бива;
плодам земним расти даје,
зиму већ отпуска,
у поретку свому бива
и течење направљива.
О ЗЛАТОЈЕ ПРОЛЕЋЕ!

Звезде светлост топлу дају
све увесељавајући,
ветри јужни прохлађају
лето показујући,
и Даница ран' исходи,
сунце топло нам доводи.
О ЗЛАТОЈЕ ПРОЛЕЋЕ!

По свϵмъ свѣту свѣтлостъ красна,
свѣтло свϵ ιавлѧϵтсѧ;
сунца, лунϵ и звѣздъ ιасна
топлота намъ даϵтсѧ:
зϵмлю, людϵ ωбимаϵтъ,
и свϵ ствари загрѣваϵтъ.
Ѽ ЗЛАТОЄ ПРОЛЄЋЬЄ!

Утром ранω воздухъ красны,
носϵћисϵ изтиха,
прохлаждава савъ свѣтъ ιасны
прϵрадостнω излиха.
Животнаѧ въ нϵмъ играютъ,
тимъ вϵсϵлостъ нами даютъ.
Ѽ ЗЛАТОЄ ПРОЛЄЋЬЄ!

И у зϵмли твари малϵ,
ωсϵтϵћи пролϵћьϵ,
свϵ у радость они сталϵ,
скоро идутъ у цвϵћьϵ.
єднимъ словомъ: свϵ животно
сказуϵсϵ бытъ радостно.
Ѽ ЗЛАТОЄ ПРОЛЄЋЬЄ!


По свем свету светлост красна,
светло све јављаје се;
сунца, луне и звезд јасна
топлота нам даје се:
земљу, људе обима,
и све ствари загрева.
О ЗЛАТОЈЕ ПРОЛЕЋЕ!

Јутром рано ваздух красни,
носећи се истиха,
прохлађава сав свет јасни
прерадосно излиха.
Животна у њем играју,
тим веселост нама дају.
О ЗЛАТОЈЕ ПРОЛЕЋЕ!

И у земљи твари мале,
осетећи пролеће,
све у радост они стале,
скоро иду у цвеће.
Једним словом: све животно
сказује се бит радосно.
О ЗЛАТОЈЕ ПРОЛЕЋЕ!

Дѣлатϵли ран' устаютъ,
имаюћи охоту,
зϵмлю плодну да дѣлаютъ,
нϵ сматраюћи поту.
Птицы изгнѣздъ излѣтаютъ,
на луфтъ сϵбϵ тихой даютъ.
Ѽ ЗЛАТОЄ ПРОЛЄЋЬЄ!

Полѧ красна радуютс
ϵ
имаюћь зϵлϵнѣϵти;
и свϵ на ным' что пасутсϵ
начиннюс’ вϵсϵлѣти.
єлϵнь въ горахъ поскакуϵ,
сова хитро возлѣтуϵ.
Ѽ ЗЛАТОЄ ПРОЛЄЋЬЄ!

Др
ϵва плодна вϵћъ цвѣтаю
и дубравϵ зϵлϵнϵ;
дрϵнки ранны повѣсть даю,
нϵйма зимногъ врϵмϵнϵ.
Грифъ си крила разкрилѧва,
гласомъ своимъ восклицава:
Ѽ ЗЛАТОЄ ПРОЛЄЋЬЄ!


Делатељи ран' устају,
имајући охоту,
земљу плодну да делају,
не сматрајући поту.
Птици из гнезд излетају,
на луфт себе тихој дају.
О ЗЛАТОЈЕ ПРОЛЕЋЕ!

Поља красна радују се
имајућ зеленети;
и све на њим' што пасу се
начину с веселити.
Јелен в горах поскакује,
сова хитро узлетује.
О ЗЛАТОЈЕ ПРОЛЕЋЕ!

Дрва плодна већ цветају
и дубраве зелене;
дренки рани повест дају,
нејма зимног времење.
Гриф си крила раскриљава,
гласом својим усклицава:
О ЗЛАТОЈЕ ПРОЛЕЋЕ!

Козϵ скачутъ по брдины
играюсϵ вϵсϵло;
овцы пасутъ по долины
са ιаганци ту смѣло.
Пастыръ свирку на димаϵтъ,
при потокахъ он свирѧϵтъ:
Ѽ ЗЛАТОЄ ПРОЛЄЋЬЄ!

Жабϵ крϵчϵ у потокахъ
осѣтϵћи топлоту,
даютъ гласъ свой до высока
узимаюћь охоту.
Рибϵ въ водахъ играюсϵ,
сви за вϵсну радуюсϵ.
Ѽ ЗЛАТОЄ ПРОЛЄЋЬЄ!

Риболовци ран' устаю,
нϵбоϵсϵ хладности,
мрϵжϵ своϵ сакуплѧю,
полни єсу радости;
на Кораблѧхъ они пловϵ,
по бистрини рибу ловϵ.
Ѽ ЗЛАТОЄ ПРОЛЄЋЬЄ!


Козе скачу по брдини
играју се весело;
овци пасу по долини
са јагањци ту смело.
Пастир свирку надимаје,
при потоках он свираје:
О ЗЛАТОЈЕ ПРОЛЕЋЕ!

Жабе крече у потоках
осетећи топлоту,
дају глас свој до висока
узимајућ охоту.
Рибе в' водах играју се,
сви за Весну радују се.
О ЗЛАТОЈЕ ПОЛЕЋЕ!

Риболовци ран' устају,
не боје се хладности,
мреже своје сакупљају,
пуни јесу радости;
на Корабљах они плове,
по бистрини рибу лове.
О ЗЛАТОЈЕ ПРОЛЕЋЕ!

Зϵмлѧ сѣмϵ вϵћ издава,
ѿ добротϵ нϵбϵснϵ,
покрытоϵ изращава,
коϵ быва ѿ вϵснϵ.
Сви садики плодъ ιавлѧю,
вїногради лозу даю.
Ѽ ЗЛАТОЄ ПРОЛЄЋЬЄ!

На дрϵвϵсахъ птицϵ поютъ,
сказуюћи прϵмѣну;
мϵћю собомъ любовъ славутъ,
мужко сѣ жϵнскимъ прϵзѣлну.
зϵцъ у гори поиграва,
славуй дично поцвркава:
Ѽ ЗЛАТОЄ ПРОЛЄЋЬЄ!

Ластавицϵ Ран’ востаютъ,
ранни гости будући,
прϵд пϵнжϵри гласϵ даютъ,
зору свимъ сказуюћи.
Орϵлъ горѣ вишϵ лѣтитъ,
по воздуху вϵсϵлъ слѣдитъ.
Ѽ ЗЛАТОЄ ПРОЛЄЋЬЄ!


Земља семе већ издава,
од доброте небесне,
покрито је израштава,
које бива од Весне.
Сви садики плод јављају,
виногради лозу дају.
О ЗЛАТОЈЕ ПРОЛЕЋЕ!

На дрвесах птице поју,
сказујући промену;
међу собом љубав славу,
мушко с женским презелну.
зец у гори поиграва,
славуј дично поцвркава:
О ЗЛАТОЈЕ ПРОЛЕЋЕ!

Ластавице ран
устају,
рани гости будући,
пред пенџери гласе дају,
зору свим сказујући.
Орал горе више лети,
по ваздуху весел следи.
О ЗЛАТОЈЕ ПРОЛЕЋЕ!

Щиглицъ малой съ жутоволкомъ
по гранчицахъ скакаѧ,
а зѧблица такъ са сойком,
пѣсничкϵ краснϵ даѧ.
канар птица узвиїѧϵтъ,
с’ числом всѣхъ птицъ воспѣваϵтъ:
Ѽ ЗЛАТОЄ ПРОЛЄЋЬЄ!

Дрозги малї свуд играютъ,
по гранчицахъ скачући,
єродїϵ клокотъ даютъ,
мѣста гнѣздамъ тражући.
И косъ дивной ран' злѣтуϵтъ,
гласно въ лѣсахъ позвиждуϵтъ:
Ѽ ЗЛАТОЄ ПРОЛЄЋЬЄ!

Патка рано па па квикчϵтъ,
и пачићϵ поглϵда,
кукукъ такω ку ку вичϵтъ:
свима радостъ бϵзслѣда.
ιастрϵбъ ищϵтъ за ловъ къ срϵћи,
врабци глϵдϵ дабъ побϵћи.
Ѽ ЗЛАТОЄ ПРОЛЄЋЬЄ!


Штиглиц малој с жутовољком
по гранчицах скакаја,
а зеблица так са сојком,
песничке красне даја.
канар птица узвија,
с’ числом свих птиц’ успева:
О ЗЛАТОЈЕ ПРОЛЕЋЕ!

Дрозги мали свуд играју,
по гранчицах скачући,
јеродије клокот дају,
места гнездам тражући.
И кос дивној ран' злетује,
гласно в лесах позвиждује:
О ЗЛАТОЈЕ ПРОЛЕЋЕ!

Патка рано па па квикче,
и пачиће погледа,
кукук тако ку ку виче:
свима радост без следа.
Јастреб иште за лов к срећи,
врапци гледе да б' побећи.
О ЗЛАТОЈЕ ПРОЛЕЋЕ!

Райншвалбъ лϵтитъ по воздуху
прϵрадостанъ до зѣла,
голубица гучϵтъ к слуху,
с голубомъ своимъ смѣла.
Пѣтϵлъ рано кукуричϵ,
громогласно вϵсϵлъ вичϵ:
Ѽ ЗЛАТОЄ ПРОЛЄЋЬЄ!

Квочка съ гнѣзда ран' устаϵ
поправлѧюћь постϵлю
съ пиличићи кво кво даϵ
приводϵћихъ къ вϵсϵлю.
Гуска гачϵтъ, гусчадь водитъ,
гусакъ смѣхи га га носитъ.
Ѽ ЗЛАТОЄ ПРОЛЄЋЬЄ!

Туртуръ любитъ горличицу,
вϵсϵлϵћи с' за вϵсну,
лабудъ бѣлой лабудицу
по єстϵству тѣлϵсну.
Прϵпϵлица чува траву,
гласомъ свою ιавлѧ главу:
Ѽ ЗЛАТОЄ ПРОЛЄЋЬЄ!


Рајншвалб лети по ваздуху
прерадостан до цела,
голубица гуче к слуху,
с голубом својим смела.
Петал рано кукуриче,
громогласно весел виче:
О ЗЛАТОЈЕ ПРОЛЕЋЕ!

Квочка с гнезда ран' устаје
поправљајућ постељу
с пиличићи кво кво даје
приводећ их к весељу.
Гуска гаче, гушчад води,
гусак смехи га га носи.
О ЗЛАТОЈЕ ПРОЛЕЋЕ!

Туртур љуби горличицу,
веселећи с' за Весну,
лабуд белој лабудицу
по јестеству телесну.
Препелица чува траву,
гласом своју јавља главу:
О ЗЛАТОЈЕ ПРОЛЕЋЕ!

Паунъ славной сϵбϵ движϵтъ,
поносϵћись съ красотомъ,
златной рϵпъ свой съ крилы срищϵтъ,
осматрасϵ съ дивотом.
Ждралъ при води тихо ровϵтъ,
у кавϵзу цайзϵл поϵтъ:
Ѽ ЗЛАТОЄ ПРОЛЄЋЬЄ!

Слава Богу єдиному,
кои влада свϵ тако,
въ нϵбѣ нѣму прϵдивному
благодарностъ єднако,
а жϵлисϵ свима срϵћно
воспѣвати многолѣчно:
Ѽ ЗЛАТОЄ ПРОЛЄЋЬЄ!


Паунъ славној себе движе,
поносећи с' с красотом,
златној реп свој с крили сриште,
осматра се с дивотом.
Ждрал при води тихо рове,
у кавезу цајзел поје:
О ЗЛАТОЈЕ ПРОЛЕЋЕ!

Слава Богу јединому,
који влада све тако,
в небе њему предивному
благодарност једнако,
а жели се свима срећно
успевати многолећно:
О ЗЛАТОЈЕ ПРОЛЕЋЕ!


Приредио и на новосрпски превео
Срђан Тодоров

Сва права задржана.

Нема коментара:

Постави коментар