25.07.2015.

МОЛИТВА ГОСПОДЊА НА СТАРОСЛОВЕНСКОМОРИГИНАЛ ТЕКСТ:
отьчϵ нашь,
иже ѥси на нϵбϵсьхъ,
да свѧтитъ сѧ имѧ твоѥ,
да приидϵтъ цѣсарство твоѥ,
да бѫдетъ воля твоя на земли яко на нϵбϵси;
хлѣбъ нашь насѫшьнъıи даждь намъ въ дьни сϵмь,
и остави намъ длъгъı наши яко и мъı оставляѥм длъжникомъ нашимъ;
нϵ въведи насъ въ напасть и избави насъ отъ нϵприѣзни.
твоѥ бо ѥсть цѣсарство и сила и слава на вѣкъı.
аминь.

ИЗВОРНО ЧИТАЊЕ:
Отче наш,
иже јеси на небес’х,
да свентит сен имен твоје,
да приидет цесарство твоје,
да бондет воља твоја на земли јако на небеси;
хлеб наш насонш’ни дажд нам в дни сем,
и остави нам дл’ги наши јако и ми остављајем дл’жником нашим;
не в’веди нас в напаст и избави нас от неприезни.
Твоје бо јест цесарство и сила и слава на веки.
Амин.

СРПСКО ЧИТАЊЕ:
Оче наш,
иже јеси на небесах,
да свети се име твоје,
да приђе ц(ј)есарство твоје,
да буде воља твоја на земљи јако на небеси;
хл(ь)еб наш насушни дажд нам у дни сем,
и остави нам дуги наши јако и ми остављајемо дужником нашим;
не уведи нас у напаст и избави нас од непријезни.
Твоје бо јест ц(ј)есарство и сила и слава на в(ј)еки.
Амин.

НОВОСРПСКИ:
Оче наш,
који јеси на небесима,
да се свети име твоје,
да приђе царство твоје,
да буде воља твоја на земљи као на небесима;
хл(ь)еб наш насушни дај нам у данима овим,
и остави нам дугове наше како и ми остављамо дужницима нашим;
не уведи нас у напасти и избави нас од непријатности.
Јер Твоје јесте царство и сила и слава на в(ј)екове. Амин.

Нема коментара:

Постави коментар